Het volgende wordt overeengekomen:

A – INSCHRIJVING & GOEDKEURING VAN DE INSCHRIJVING


Artikel 1: INSCHRIJVING
Voor een exposant die al aan Landelijk Brussel heeft deelgenomen, gebeurt de inschrijving in twee stappen. In de eerste stap verstuurt de organisator een login en een wachtwoord via e-mail naar de exposant. Deze e-mail bevat een login met wachtwoord en een uitnodiging om zijn Landelijk Brussel account te activeren. De tweede stap bestaat erin het account te activeren. De exposant activeert zijn account via zijn login en wachtwoord dat hij van de organisator gekregen heeft. Bij de eerste aanmelding op het account zal de exposant gevraagd worden zijn login en wachtwoord te wijzigen. Na het wijzigen van zijn login en wachtwoord kan de exposant het formulier invullen. De inschrijving is pas geldig wanneer de exposant op de knop “Ik bevestig mijn inschrijving” klikt. Nadat hij op deze knop heeft geklikt, wordt de inschrijvingsaanvraag definitief en wordt er een factuur opgestuurd. Bovendien ontvangt hij een inschrijvingsbevestiging met de gegevens die hij in het formulier heeft ingevuld.

Voor een exposant die nog nooit aan Landelijk Brussel heeft deelgenomen, gebeurt de inschrijving in drie stappen. In de eerste stap vult de exposant zijn gegevens in (naam, e-mailadres, telefoonnummer) en klikt hij op “Neem contact op”. Hierna neemt POSECO contact op met de exposant. In de tweede stap nemen wij contact op met de exposant. Op basis van dit gesprek bekijken we of de exposant overeenstemt met de geest van het evenement. Als hij hieraan voldoet, wordt er een account van Landelijk Brussel gemaakt. De logingegevens en het wachtwoord worden per e-mail verstuurd. In de derde stap activeert de exposant zijn account. Bij de eerste aanmelding op het account zal hij gevraagd worden zijn login en wachtwoord te wijzigen. Vervolgens kan de exposant het inschrijvingsformulier invullen. Let erop dat de inschrijvingsaanvraag pas geldig is wanneer de exposant op de knop “Ik bevestig mijn inschrijving” klikt. Nadat hij op deze knop heeft geklikt, wordt de inschrijving definitief en wordt er een factuur opgestuurd. Bovendien ontvangt hij een bevestigingsmail met de gegevens die hij in het formulier heeft ingevuld.

Bij zijn inschrijving stemt de kandidaat-exposant definitief in met de bepalingen van deze overeenkomst en met de algemene verkoopsvoorwaarden van vzw POSECO.

Artikel 2: ALGEMEEN
Elke exposant erkent kennis te hebben genomen van deze overeenkomst en van de Algemene Verkoopsvoorwaarden van POSECO, die als enige van toepassing zijn op deze partijen (met uitzondering van iedere voorwaarde, voorbehoud, beperking of clausule die door de organisator aanvaard zijn). De algemene verkoopsvoorwaarden blijven van toepassing tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen voor het evenement Landelijk Brussel. De Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn de algemene verkoopsvoorwaarden van vzw POSECO. Het zijn niet-onderhandelbare basisvoorwaarden en zijn van toepassing op alle activiteiten van vzw POSECO. De Algemene Voorwaarden voor Exposanten zijn bijzondere voorwaarden die eigen zijn aan Landelijk Brussel. Bijgevolg zijn ze restrictiever en preciezer dan de Algemene Verkoopsvoorwaarden en naargelang het geval kan erover onderhandeld worden of kunnen ze minimaal aangepast worden. De exposant antwoordt duidelijk op de vragen die gesteld worden bij zijn inschrijving (elektrische eisen, beperkingen van de locatie, …) en informeert de organisator over zijn eventuele opmerkingen. Als de exposant niet akkoord gaat met de verstrekte informatie zal de organisator direct contact opnemen met hem (en hem iedere onenigheid via e-mail uitleggen). Elk verzoek tot wijziging van specificaties in verband met logistieke behoeften moet via de website gebeuren met de login die u bij de inschrijving ontvangen heeft. Na afsluiting van het inschrijvingsformulier (15 juni 2016) moet iedere wijziging schriftelijk gebeuren door te mailen naar stands@bruxelles-champetre.be. De organisator kan geen toewijzing van een standplaats garanderen. In geval van onbeschikbaarheid van een standplaats wordt de exposant zo snel mogelijk per e-mail of per post ingelicht. De organisator kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor schade die voortkomt uit de onbeschikbaarheid van een standplaats. De exposant volgt de richtlijnen van de organisator om het goede verloop van de dag te verzekeren.

Artikel 3: ALGEMENE GEEST
De exposant erkent en respecteert het concept en de algemene geest van Landelijk Brussel. Hij verbindt zich ertoe geen berichten de verspreiden en om geen houding aan te nemen die in strijd is met het evenement.

B – PRAKTISCHE MODALITEITEN – PRE-EVENEMENT


Artikel 4: FACTUUR & BETALING
Na goedkeuring van de gegevens in verband met de online inschrijving wordt een factuur naar de exposant verstuurd. De betaling gebeurt verplicht per bankoverschrijving (geen cheque) op de rekening van vzw POSECO BE52 0003 1494 0509 (BIC: BPOTBEB1) met als mededeling “Factuurnr. + wettelijke naam van uw bedrijf”. De inschrijving is pas geldig na ontvangst van de betaling van de factuur vóór 30 juni 2016. Iedere wijziging of annulering van de inschrijving na de goedkeuring van de organisator brengt administratieve kosten van minimum 50 euro excl. btw met zich mee (cf. art. 12 van de Algemene Verkoopsvoorwaarden). Bij annulering vanaf 15 juni 2016 zijn bedragen die de exposant al overgeschreven heeft aan de organisator definitief in het bezit van de organisator. We doen geen terugbetalingen.

Artikel 5: EXPOSANTEN DIE OP HET EVENEMENT MOGEN STAAN
Iedere persoon en/of organisatie die aan Landelijk Brussel wil deelnemen, moet voldoen aan de selectiecriteria van de organisator, namelijk:
-  Producenten: moeten hun producten op natuurlijke en/of milieuvriendelijke manier produceren; en/of erkend zijn door een slowfoodconvivium; en/of een biocertificaat van CERTISYS hebben (voor dit jaar of voor de dag van het evenement); en/of een fairtradelabel hebben.
-  Traiteurs: moeten erkend zijn door een slowfoodconvivium; en/of een fairtradelabel hebben; en/of een biocertificaat van CERTISYS hebben (voor dit jaar of voor de dag van het evenement); en/of enkel en alleen producten rechtstreeks bij de boer of de lokale producent haalt.

Deze lijst is niet-exhaustief en de uiteindelijke beslissing over het al dan niet goedkeuren van een persoon/organisatie en de verkoop van bepaalde producten berust uitsluitend bij de organisator die de exposant hierover inlicht. De organisator behoudt zich het recht voor de verkoop van producten die niet aan de selectiecriteria van het evenement voldoen geheel of gedeeltelijk te verbieden. Wat voedingsproducten betreft ligt de verantwoordelijkheid bij de exposant om stappen te ondernemen om zich te laten certificeren door de organisatie Certisys of zich te laten erkennen door een bevoegd slowfoodconvivium (Karikol) voor dit jaar of voor de dag van het evenement. Alleen boeren en lokale producenten zijn niet verplicht om zich te laten erkennen of certificeren voor zover zij uitsluitend met hun eigen producten komen en geen producten met de aanduiding ‘Bio’ of ‘Slowfood’ aanbieden.

Artikel 6: NALEVING
De exposant verklaart in orde te zijn met alle wettelijke verplichtingen en normen in verband met zijn activiteit. Hij verklaart ook te beschikken over alle vergunningen en attesten inzake arbeid, veiligheid, voedselveiligheid, toegang tot het beroep, evenals de nodige verzekeringen voor de uitvoering van deze activiteit te hebben, in het bijzonder de Burgerlijke Aansprakelijkheid ten aanzien van derden. De exposant is verplicht zijn burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij. In geval van schade aan een bezoeker, exposant of derde is de exposant volledig aansprakelijk. Hierbij ziet hij in ieder geval af van alle vorderingen tegen de organisator. Bovendien is de exposant verantwoordelijk voor de uitvoering van de administratieve en wettelijke formaliteiten met betrekking tot de levering en verkoop van zijn goederen aan zijn standplaats. De organisator wijst alle aansprakelijkheid af wanneer de exposant dit artikel niet naleeft.

Artikel 7: ONDERVERHUUR
Behoudens schriftelijke toestemming van de organisator mag de exposant in geen geval zijn standplaats onderverhuren, een andere organisatie dan de zijne vertegenwoordigen of informatie over een andere organisatie dan de zijne verspreiden. Er mogen ook geen sponsors of andere merken van bedrijven die niet zijn ingeschreven aanwezig of zichtbaar zijn in de stand, in de vorm van welke accessoire dan ook (bv. een parasol van Coca-Cola is verboden). Bij niet-naleving van dit artikel, heeft de organisator het recht om de stand te sluiten en/of de prijs van een extra standplaats in rekening brengen, namelijk het tarief dat deze organisatie betaald zou moeten hebben (een bedrag van 5.000 tot 10.000 euro excl. btw). Bovendien is het strikt verboden om op welke manier dan ook reclameartikelen (T-shirts, ballonnen, affiches, reclameborden, …) of andere dingen, die door het evenement meer zichtbaarheid kunnen verkrijgen, uit te delen, te verspreiden of te verkopen. Het verspreiden van reclameartikelen kan uitdrukkelijk en uitzonderlijk toegelaten worden door de organisator, volgens strikte regels en voorwaarden die hij zelf zal meedelen aan iedere exposant die reclameartikelen wil verspreiden. Het delen van een standplaats wordt toegestaan na voorafgaande goedkeuring van de organisator. Als twee exposanten een standplaats delen, blijft de prijs van de standplaats hetzelfde. Enkel de eerste exposant krijgt echter een creditnota op basis van de daadwerkelijke betaling. De tweede exposant krijgt een factuur van de vaste inschrijvings- en dossierkosten (zonder promotietarief). Indien een exposant de totale kosten van de standplaats voor zijn rekening neemt, zal hij eveneens een factuur krijgen van de totale dossiers- en inschrijvingskosten (naargelang het aantal verschillende exposanten op de standplaats).

Artikel 8: LOCATIE
De exposant vermeldt in het online registratieformulier de gewenste afmetingen van zijn standplaats en alle nodige opmerkingen of specifieke benodigdheden met betrekking tot zijn aanwezigheid op het evenement. De organisator is niet aansprakelijk voor ongemakken die veroorzaakt worden door een gebrek aan nauwkeurigheid van de exposant tijdens de inschrijving. De exposant is permanent aanwezig op zijn stand gedurende het gehele evenement. Alle officiële communicatie gebeurt van rechtswege via de organisator. Vóór het evenement, en ten laatste op 14/09/2016, mailt de organisator de waarschijnlijke standplaats naar de exposant. Om praktische redenen behoudt de organisator zich het recht voor deze locatie te veranderen tijdens het opstellen van de stands. De exacte locatie van de standplaats wordt ter plaatse toegekend op de dag van het evenement door de verantwoordelijke van de zone.

C – PRAKTISCHE MODALITEITEN – EVENEMENT


Artikel 9: VERKOOP
Op de editie van 2016 is de verkoop van drankjes verboden zonder schriftelijk akkoord van de organisator. Het wordt enkel toegelaten voor “Slowfood” producenten die hun eigen producten verkopen en voor producenten en/of officiële importeurs van biologische drankjes. De exposant vermeldt bij zijn inschrijving welke drankjes hij wil verkopen. Er worden geen algemeen bekende / commerciële / industriële drankjes of drankjes uit supermarktketens toegelaten op het evenement. De drankjes moeten overeenstemmen met de geest van Landelijk Brussel. De uiteindelijke beslissing over het al dan niet verkopen van bepaalde producten berust uitsluitend bij de organisator die de exposant hierover inlicht. Als er tijdens de inschrijving niets vermeld is in verband met drankjes, behoudt de organisator zich het recht voor om de verkoop van deze producten op het evenement geheel of gedeeltelijk te verbieden. De verkoop van alcohol is verboden, behalve voor de brouwerijen en wijnstanden. Voor iedere verkoop van alcohol, onder voorbehoud van toestemming van de organisator, wordt een toeslag van 100 euro excl. btw aan de exposant gevraagd.

Artikel 10: UURREGELING
De uurregeling van het evenement maakt integraal onderdeel uit van deze overeenkomst. Het evenement vindt plaats van 10u tot 19u. Het opstellen van de stands gebeurt van 6u00 tot 9u30. De toegang is via de Hertogsstraat of de Koningsstraat (vóór het evenement sturen we u een toegangskaart om de evenementsite van Landelijk Brussel tijdelijk te betreden en uw spullen uit te laden). Het opstellen van de stands moet 30 minuten voor de officiële opening van het evenement gedaan zijn, namelijk om 9u30, vanwege de veiligheidscontrole door de brandweer. Enkel in geval van overmacht en na goedkeuring van de organisator mag men zijn stand op zaterdag opzetten. Het demonteren gebeurt na 19u. Voertuigen hebben vanaf 20u toegang tot de evenementsite, tenzij de organisator anders beslist. Opgelet: op de autoloze dag mag geen enkel onbevoegd voertuig tussen 9u en 19u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rijden.

Artikel 11: LOGISTIEK OP HET TERREIN
De organisator verbindt zich ertoe het volgende te verstrekken aan de exposant:
• een contact op het terrein
• een standplaats op het Paleizenplein of in het Warandepark
• toegang tot water op bepaalde plaatsen op de evenementsite (de exposant moet jerrycans voorzien)
• toegang tot elektriciteit, op voorwaarde dat de exposant dit heeft aangevraagd in de technische fiche tijdens zijn inschrijving op internet. De organisator zorgt voor een stopcontact van 220V en 16A (oftewel maximum 3500W).

De exposant moet zijn eigen verlengkabels en stekkerdozen meenemen. De exposant kan uitsluitend toegang tot elektriciteit verzoeken via het onlineformulier. Als dit verzoek van de exposant ontbreekt of als de stroomsterkte die overeenkomt met het werkelijk elektriciteitsverbruik groter is dan 16 ampère, kan de toegang tot elektriciteit gelimiteerd, geweigerd of aangerekend worden, zonder dat de exposant in beroep kan gaan. De organisator wijst alle aansprakelijkheid af in geval van stroomonderbrekingen tijdens het evenement. De exposant verbindt zich ertoe het oppervlak dat hem ter beschikking wordt gesteld proper te houden, evenals de zone rond zijn standplaats. Hiervoor voorziet de exposant voldoende conforme vuilniszakken. De organisator ziet erop toe dat de exposant zijn zone poetst gedurende het evenement als het nodig is, evenals op het einde van het evenement. De organisator stelt containers ter beschikking voor de afvalverwijdering (vuilniszakken). Vóór het vertrek van de exposant moet hij samen met de zoneverantwoordelijke een plaatsbeschrijving ondertekenen. Zonder handtekening of controle van de netheid van de standplaats zal de exposant een boete van € 50 krijgen voor de schoonmaak en de administratie. Als de exposant met zijn eigen tent komt, moet hij iedere voet verzwaren met gewichten van 15kg (tent 4x3m) of 20kg (tent 6x3m) (in totaal minstens 4 x 15kg voor een tent van 4 voeten). NB: De gewichten worden ter plaatse geleverd aan de exposanten die een tent via onze diensten besteld hebben.

Artikel 12: TERBESCHIKKINGSTELLING VAN MATERIEEL, MEUBILAIR EN TERREIN
De organisator biedt een verhuurdienst voor materieel en meubilair voor de standplaatsen aan. De huuraanvraag gebeurt via het online inschrijvingsformulier. U kunt uw keuze aan uw logistieke behoeften aanpassen (grootte van uw standplaats, verhuur van materieel en elektriciteitsbehoeften) tot en met 15/06/16, met de login die u op het eind van het inschrijvingsformulier toegekend wordt.
• Iedere aanvraag ter verkleining van het oppervlak na 15/06/16 geeft de organisator het recht op een annuleringsvergoeding (zie art. 12 van de Algemene Verkoopsvoorwaarden). _ • Iedere annulering van de aanvraag van materieel NA 15/06/16 leidt eveneens tot een schadevergoeding aan de organisator ter hoogte van 30% van het bedrag van het materieel dat voorlopig besteld was. _ • Iedere bijkomende aanvraag van materieel of vergroting van het oppervlak (voor zover het mogelijk is) na 15/06/16 leidt niet tot vergoedingskosten, maar verhoogt uw eindfactuur. Op de dag van het evenement wordt het besteld materieel ter beschikking van de exposanten gesteld vanaf hun aankomst en voert de zoneverantwoordelijke een plaatsbeschrijving en een telling uit in het bijzijn van de exposant. Ze zullen dan samen de fiche die het aantal en de goede ontvangst van het materieel bevestigt. Op het eind van de dag moet de exposant de zoneverantwoordelijke bellen opdat deze de hoeveelheid van het materieel en de staat ervan kan controleren. De exposant moet VERPLICHT de plaatsbeschrijving ondertekenen. Deze plaatsbeschrijving wordt UITSLUITEND uitgevoerd wanneer de standplaats van de exposant PROPER en LEEG is. De verantwoordelijke doet dan beroep op een team dat het materieel komt ophalen. Als de exposant de plaatsbeschrijving niet ondertekent wordt hem AL het geleend materieel aangerekend. Voor elk materieel dat ontbreekt, worden er bijkomende kosten aangerekend, namelijk: € 16,40 excl. btw per stoel, € 207,90 excl. btw per tafel, € 161,50 excl. btw per statafel, € 161,50 per statafelhoes en € 750,00 per tent. Dit zijn richtprijzen, het aangerekend bedrag zal de prijs zijn die de leverancier aan de organisator aanrekent.

Artikel 13: DECORATIE & GELUID
De decoratie mag niet hoger zijn dan 2,5m en mag niet buiten de standaardstandplaats komen. Muziek mag in geen geval de andere standplaatsen hinderen.

Artikel 14: VEILIGHEID & BRANDWEER
Iedere exposant die gebruik maakt van vuur, gas, een barbecue of warme olie moet conform de regels van de brandweer zijn. Ze moeten een brandblusser van minimum 6kg ter plaatse hebben (Opgelet: er bestaan verschillende soorten brandblussers: water, poeder, CO2). Afhankelijk van het soort koken moet de exposant voor een gepaste brandblusser en een branddeken zorgen. Opgelet: de kleine brandblussers van 2kg (zoals in een auto) voldoen niet aan de afgekondigde veiligheidsnormen van de brandweer. Exposanten die barbecues gebruiken moeten 2 emmers water van ieder 10 liter in de buurt van de installatie voorzien. Exposanten die gas gebruiken moeten leidingen hebben die goedgekeurd zijn in 2015 of 2016. Bovendien:
-  mag de gasleiding (tussen gasfles en kachel) niet langer zijn dan 2m;
-  moet op ieder uiteinde een colsonbandje of een klem zitten;
-  zijn T-verbindingsstukken verboden. Eén kachel per gasfles. Bovendien is iedere exposant die gebruik maakt van vuur, gas, een barbecue of warme olie verplicht om zijn installatie voor minstens een straal van 1 meter af te bakenen met metalen (nadar)hekken. Een bezoek van de brandweer op het evenement is voorzien vanaf 9u00.

D – PRAKTISCHE MODALITEITEN – POST-EVENEMENT


Artikel 15: AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE
Zoals in het algemeen het geval is ziet de exposant erop toe dat hij het publiek niet in gevaar brengt en dat hij geen schade toebrengt aan de organisator en aan zijn partners. De exposant wordt aansprakelijk gehouden voor eventuele schade ten gevolge van zijn activiteit. Deze schade omvat, maar is niet beperkt tot, vetvlekken op het voetpad en schade aan beplanting of straatmeubilair. De exposant moet zich verzekeren voor de schade die hij aan derden kan veroorzaken. De exposant ziet er eveneens op toe dat hij verzekerd is voor ieder ander risico dat hij nodig acht. De organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden in geval van verlies, diefstal of schade aan de eigendommen van de exposant (goederen, voertuig, enz.).

De aansprakelijkheid van het beheer van privématerieel of van het materieel dat verhuurd wordt door de organisator of een derde ligt bij de exposant, evenals de gevolgen ervan. Bovendien vestigt de organisator de aandacht van zijn deelnemers op het feit dat het Koninklijk Paleis (inclusief de poort) en het Warandepark historische momenten zijn en dat zo’n gebouwen met de nodige zorg behandeld moeten worden.

Artikel 16: SERVIES EN DRANKJES
In het algemeen en om de hoeveelheid afval op het evenement te verminderen ziet de exposant erop toe dat hij zo weinig mogelijk wegwerpverpakkingen of recipiënten gebruikt door alles zo veel mogelijk te serveren in een servet of simpel papiertje (concept van fingerfood).

SERVIES
Er worden meerdere opties aangeraden om voedsel te serveren:
1. De exposant mag zijn eigen servies meenemen op voorwaarde dat hij een waarborg van € 1 vraagt voor het leeggoed. Let erop dat men omwille van de hygiëneregels en de omstandigheden op het evenement ter plaatse niet kan afwassen (geen warm water of gepaste plaats voor de afwas). Men moet dus voldoende servies voorzien.
2. De exposant ziet erop toe dat hij zoveel mogelijk kartonnen servies gebruikt. Karton heeft immers de laagste ecologische voetafdruk.

DRANKJES
Ter herinnering: verkoop van drankjes is niet toegelaten, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator. Alle drankjes moeten opgediend worden in glazen die aan de voorschriften voldoen. Het zijn ofwel glazen die de exposant zelf meebrengt ofwel (recycleerbare) bekers. De exposant mag zijn eigen bekers meebrengen. Als hij geen eigen glazen heeft, moet hij bekers gebruiken van een leverancier die de organisator kiest. De organisator verstrekt de exposant de gegevens en de praktische regelingen. In het belang van de harmonisatie en de organisatie is het verboden om beroep te doen op een andere leverancier dan degene die de organisator gekozen heeft. Geen enkele geopende fles mag uitgedeeld worden op de evenementsite. De brouwers mogen bierglazen gebruiken op voorwaarde dat ze de consument een waarborg vragen. De exposant mag (om zijn hoeveelheid afval te verminderen) herbruikbare bekers huren bij de leverancier die de organisator gekozen heeft. Een systeem met een waarborg van € 1 voor het leeggoed van deze bekers is verplicht. Om deze bekers te huren moet de exposant rechtstreeks contact opnemen met ECOCUP DISTRIBUTION, of een andere leverancier, om zijn bestelling door te geven.

In geval van een geschil of een probleem met de leverancier kan de organisator niet aansprakelijk gehouden worden. Alle problemen in verband met herbruikbare bekers moeten rechtstreeks geregeld worden met de leverancier die de organisator gekozen heeft.

Artikel 17: HULP BIJ PROMOTIE
Iedere exposant verbindt zich ertoe het evenement via zijn eigen communicatiekanalen te promoten. De exposant moet de naam van het evenement en de website www.bruxelles-champetre.be of www.landelijk-brussel.be in zijn eigen communicatie vermelden (op de website, in de agenda, in de nieuwsbrief, tijdschriften, enz.). Iedere exposant verbindt zich er eveneens toe geen eigen evenement te creëren, of een eigen pagina van Landelijk Brussel op sociale netwerken, namelijk Facebook, om verwarring met de reeds bestaande pagina van de organisator Landelijk Brussel te voorkomen.

Artikel 18: VOORBEHOUDSCLAUSULE
De organisator mag te allen tijde de deelname van een exposant weigeren, zonder de redenen hiervoor te vermelden. Indien van toepassing zullen de betaalde sommen terugbetaald worden. Er is geen enkele schadevergoeding voorzien.

Artikel 19: VERBOD OP OVERDRACHT EN ONDERVERHUUR
De gehuurde standplaats is persoonlijk en moet gedurende het gehele evenement bemand zijn door de exposant, zijn bedienden of vertegenwoordigers. De exposant mag niet onderverhuren, noch zijn rechten afstaan.

Artikel 20: BIJZONDERE BEPALINGEN
In geval van overmacht, of als onvoorziene weersomstandigheden, politieke of economische gebeurtenissen de organisatie tegenhouden of de uitvoering verhinderen hebben de exposanten geen aanspraak op terugbetalingen van bepaalde sommen. Als de organisator aansprakelijk is voor bepaalde gebeurtenissen worden beschikbare sommen na betaling van de gemaakte kosten verdeeld onder de exposanten naar verhouding van hun betalingen, zonder dat de exposant in beroep kan gaan tegen de organisator.

Artikel 21: BEVOEGDHEDEN & GESCHILLEN
Deze overeenkomst valt onder de bepalingen van het Belgisch recht. Ieder geschil betreffende de interpretatie of de uitvoering van de genoemde overeenkomst is de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement Brussel.


Deze overeenkomst werd vertaald vanuit het Frans, daardoor is de Franse overeenkomst de officiële versie.